top of page

Lerende netwerken
e-inclusie in Antwerpen

Bij buurtgericht werken is het belangrijk om organisaties en diensten in de wijk op te hoogte te houden én mee te krijgen in het e-inclusieverhaal, ook diegenen die niet expliciet rond het digitale werken. De digitale wereld is ondertussen zodanig alomtegenwoordig dat iedereen er in zijn werking mee te maken krijgt.

Wijkpartners betrekken kan op heel verschillende manieren. In Antwerpen startten we een lerend netwerk op wijkniveau in de projectwijken. Per wijk maakt de trekker van Digitaal Inclusieve Wijk een overzicht met alle organisaties die actief zijn in de wijk en nodigt hen uit voor een overleg.

Afhankelijk van de wijk nemen verschillende organisaties, waaronder Ligo, buurtwerken, webpunten, Avansa, sociale huisvestingsmaatschappijen, De  Schoolbrug, de hogeschool, bibliotheek, huis van het kind, CAW, stadsdiensten, De Vijver (een instelling voor mensen met een beperking), scholen…

Het lerend netwerk heeft volgende doelstellingen:

 • Elkaars werking leren kennen, met focus op aanbod rond het digitale;

 • Kennisdeling over de problematiek van e-inclusie en wat je daar als organisatie rond kan doen, ook als je zelf niet expliciet rond digitale inclusie werkt;

 • Digitale noden in beeld brengen die de verschillende organisaties bij hun cliënten zien;

 • Uitwisselen over hoe men deze noden aanpakt en hiaten in het aanbod in kaart brengen;

 • Mogelijkheden bespreken rond onderlinge doorverwijzing, hiaten in het bestaande aanbod, organisatie van activiteiten om deze hiaten in te vullen.
   

Tijdens de lerende netwerken bleek vooral dat medewerkers vaak niet helemaal op de hoogte waren van het bestaande aanbod en dat er veel nood was aan informatie over onderlinge doorverwijzing. Er werden ook samenwerkingen opgezet (bijvoorbeeld het buurtwerk die in de plaatselijke school een infosessie gaat geven over een school-app).

 

Schaalbaarheid

 • Een lerend netwerk e-inclusie opzetten kan al vanaf enkele organisaties of partners. Mogelijk sluiten organisaties pas na enkele keren aan, als ze horen dat het de moeite waard was.

 • In Antwerpen is er ook een lerend netwerk e-inclusie op niveau van de hele stad. Hierin zitten vooral organisaties die wel expliciet met e-inclusie bezig zijn. Door uit te wisselen in het lerend netwerk blijft iedereen op de hoogte van elkaars plannen, activiteiten en nieuwigheden. Dit leidt tot betere samenwerking en afstemming.
   

Variaties op deze actie

 • Een lerend netwerk e-inclusie opzetten kan al vanaf enkele organisaties of partners. Mogelijk sluiten extra organisaties pas na enkele keren aan, als ze horen dat het de moeite waard was.

 • Bijeenkomsten zijn niet de enige manier om een netwerk levend te houden. Je kan regelmatig in contact blijven met het hele netwerk via mail of je kan een online platform gebruiken. In Antwerpen gebruiken we het platform “Twist” voor het stadsbreed lerend netwerk. Zie www.twist.com.

 • Zorg er vooral voor dat de organisaties elkaar onderling kunnen contacteren.

 • Naast de regelmatige bijeenkomsten kan je af een toe een groter netwerkmoment organiseren waarin de organisaties workshops kunnen geven én volgen om bij te leren en elkaar zaken aan te leren rond e-inclusie. Je kan dan ook gastsprekers laten komen.
   

Succesfactoren

 • Het is belangrijk dat 1 persoon of 1 organisatie een duidelijke trekkersrol opneemt. Deze persoon legt de contacten met de mogelijke deelnemers/organisaties, houdt ook buiten de bijeenkomsten regelmatig contact, bereidt de bijeenkomsten voor, maakt verslag en volgt de gemaakte afspraken op.

 • Betrek ook de organisaties die niet aanwezig kunnen zijn, door een apart gesprek of terugkoppeling.

 • Je kan per wijk of gemeente bekijken of het nuttig is om een apart lerend netwerk op te starten of aan te sluiten op een bestaand overleg (bijvoorbeeld welzijnsoverleg, partneroverleg...) als dit dezelfde organisaties/diensten en medewerkers zijn.

Fiche 28 - lerend netwerk in de wijk_Pagina_1.jpg
Fiche 28 - lerend netwerk in de wijk_Pagina_2.jpg

Klik op de afbeeldingen om de fiche uit de toolbox te bekijken of download de fiche via de knop hieronder.

bottom of page