top of page

Onderzoek en bevraging naar individuele noden

Zowel Antwerpen als Kortrijk hebben de afgelopen jaren reeds sterk ingezet op digitale inclusie.

De start van het project Digitaal Inclusieve Wijk was een goede aanleiding om eens stil te staan bij de noden en vragen van de mensen zelf.

 

Een vraaggestuurd aanbod kan ervoor zorgen dat meer mensen zich aangesproken voelen om deel te nemen aan vormingsmomenten of andere activiteiten met een link naar het digitale.

bevraging.jpg

Het was niet de bedoeling om lukraak wat vragen te stellen. Wel om gericht informatie te verzamelen over de heterogeniteit van de mensen in de wijk, en te bevragen wat zij nodig hebben. 

Deze zaken speelden mee bij de praktische uitwerking van de bevraging:

  • Voorkeur voor persoonlijke bevraging, met mogelijkheid om door te vragen

  • Vragen naar leeftijd, geslacht, moedertaal om in kaart te brengen of er noden of voorkeuren te koppelen zijn aan een specifieke groep van mensen

  • Informatie over de toestellen die mensen reeds bezitten en waarvoor ze deze gebruiken

  • Inzicht krijgen in de mate waarbij de lesomstandigheden meespelen (tijdstip, locatie, frequentie)

  • Gericht vragen naar onderwerpen waarover de mensen willen bijleren

De resultaten uit een dergelijke bevraging kunnen helpen om het vormingsaanbod bij te sturen, bijvoorbeeld een specifieke aanpak voor senioren of anderstaligen, inspiratie voor vormingsonderwerpen.

Deur aan deur in wijk Den Dam
huisbezoek.PNG

 

In Antwerpen startte Buurtwerking Elegast een bevraging bij de inwoners van Den Dam. De buurtwerker ging van deur tot deur om de mensen te bevragen.

Dit vraagt een grote tijdsinvestering, maar is noodzakelijk in een wijk als Den Dam omdat de taal anders een te grote barrière kan zijn.

De bevraging werd daarnaast ook gedeeld op Antwerpen Oor, een website voor participatie.

De rondgang moest helaas een tijd te worden stilgelegd omwille van de corona-maatregelen.

Er werd als eerste alternatief overgeschakeld op het doormailen van de bevraging, maar al snel bleek dat veel mensen niet over een e-mailadres beschikken.

Deze ervaring was gelijk de aanleiding tot een eerste actie: namelijk het uitwerken van een workshop waarbij mensen worden geholpen om een e-mailadres te maken en hoe dit te gebruiken.

Het onderzoek in Den Dam is nog niet afgerond. Na het einde van de bevragingen zullen de resultaten worden verwerkt.

Bevraging in Kortrijk

In Kortrijk werd er gewerkt met een gelijkaardige vragenlijst. De vragenlijst was opgemaakt in een digitale toepassing, en dit vooral in functie van de projectmedewerker die op deze manier de antwoorden vlot kon registeren en verwerken. De vragen zelf werden op een informele manier en op maat van de mensen gesteld.

In Kortrijk was het uitgangspunt voor de bevraging niet één specifieke wijk, maar wel de noden van mensen in het algemeen of van bepaalde groepen, zodat daar rekening mee kan worden gehouden in het e-inclusiebeleid.

De medewerker ging langs in de cafetaria van de wijkcentra, bij praatgroepen anderstaligen, bij deelnemers van een activeringstraject, op de wekelijkse markt.

Er werd gevraagd aan maatschappelijk werkers van de sociale dienst en de wijkcentra om mee te werken aan het onderzoek en enkele cliënten te bevragen.

Naast de gerichte vragen, was er ruimte om stil te staan bij de context en de motivatie of angst van mensen. Dit gaf ook inzichten in hoe we vormingen op maat kunnen organiseren.

Het onderzoek liep over een periode van 3 maanden, in het najaar van 2019. Dit leidde tot enkele conclusies/aanbevelingen:

  • Aandacht voor een gedifferentieerd aanbod, waarbij er bijzondere aandacht is voor trage cursussen o.a. voor echte beginners, of anderstaligen

  • Lokaal organiseren, niet ver van waar de mensen wonen

  • Bijzondere aandacht voor de promotie van vorming voor anderstaligen en digitaal kwetsbaren. Door de promotie minder digitaal te doen, maar wel via folders, en via partners en hulpverleners die contact hebben met de doelgroepen

  • Actieve samenwerking met andere inclusiepartners

 

bevraging.PNG

Een bevraging is natuurlijk een momentopname.

De digitale evolutie gaat steeds verder en de noden en vragen zullen mee evolueren.

 

We moeten dus zeker de vinger aan de pols houden en steeds alert blijven voor vragen of signalen.

bottom of page